Název kurzu: Týdenní intenzivní metodický kurz angličtiny pro učitele 1.stupně ZŠ (EN14)

Zkratka: EN 014

Název kurzu:  Týdenní intenzivní metodický kurz angličtiny pro učitele 1.stupně ZŠ

 

Obsah kurzu:

Kurz volně navazujících seminářů si klade za cíl osvěžit a prohloubit metodické kompetence učitelů vyučujících anglický jazyk na 1. st. základní školy. Zařazené aktivity budou obsahovat rozmanité metody, strategie a vyučovací techniky, které lze ve výuce na prvním stupni ihned použít. Účastníci budou mít v seminářích prostor pro tvořivou práci, která povede ke vzniku pracovních manuálů, jak ve třídě postupovat, a také vlastních pracovních listů.  Výuka účastníků bude probíhat formou výměn, diskuzí, skupinové práce, individuální práce, a bude doplněna aktivními prezentacemi, sebereflexí a reflexí ze strany účastníků i lektora. Účastníci se také seznámí s dostupnými učebními a doplňkovými materiály, webovými portály a volně dostupnými on-line materiály.

 

Cíl kurzu:

Účastník semináře dovede:

  • identifikovat a popsat výukové styly, přístupy a metody.
  • rozpoznat aktivity vedoucí při výuce k rozvoji rozmanitých učebních stylů a navrhne různé strategie učení.
  • prodiskutovat ve skupině možná úskalí diferenciace s ohledem na prostředí školy, kde působí.
  • posoudit adekvátnost volně dostupných písní, příběhů a jazykových her, zhodnotit jejich vhodnost pro rozvoj jazykových znalostí a dovedností žáků.
  • posoudit z učebních materiálů obtížnost a zaměření úloh, vyhledat jejich přednosti a slabiny a zhodnotit jejich vhodnost pro rozvoj jazykových znalostí a dovedností žáků.
  • vytyčit CLIL cíle u témat dle vlastního zaměření a zaměření školy a vybrat vhodnou formu aplikace
  • vytvořit konkrétní aktivity zaměřené na rozvoj jazykových znalostí a dovedností, do nichž aplikuje získané poznatky, předvede a prodiskutuje.
  • sdílet vytvořené aktivity s ostatními účastníky v rámci diskuze, popřípadě i v on-line prostředí.
  • vést žáky ke konstruktivní práci s chybou, autoreflexi a autoevaluaci

 

Minimální vstupní úroveň: A2

Poznámka:

Lektor:

Počet vyučovacích hodin: 30

Termín výuky: bude upřesněno

Čas výuky: začátek cca 8:30, bude upřesněno

Učební materiály:

Vzorové aktivity z řad kopírovatelných materiálů Cambridge Copy Collection Primary Boxes: Activity, Communication, Curriculum, Music, Grammar, Pronunciation, Vocabulary, Reading;

  1. Puchta, M.Williams, Reaching Young Learners to Think, Helbling/Cambridge 2011

Oxford Resource Books for Teachers, series editor A. Maley: Art and Crafts with children, Games for children, Creating chants and Songs, Writing with children.

 

Témata:

– diagnostika žáků a jejich učebních stylů, Bloomova taxonomie, a jejich uplatnění při diferencované    práci ve třídě,

– multisenzorické vyučování

– jazykový systém, prezentace, rozsah a procvičování pro žáky mladšího školního věku

– jazykové dovednosti, prezentace, rozsah a procvičovaní pro žáky mladšího školního věku

– prezentace a vyprávění příběhů s dramatizačními prvky

– metoda CLIL, adaptace principů s přihlédnutím k zaměření účastníků

– práce s učebnicí / výukovými materiály, a jejich možné adaptace

– zpracování a předvádění vlastních aktivit,

– evaluace, sebereflexe, výměna zkušeností a sdílení nových poznatků

Cena: 5.790 Kč