Čínština A0 – A1

Zkratka: CN 01

Název: Čínština – začátečníci (A0-A1) – týdenní intenzivní kurz

Obsah:

Kurz je určen začátečníkům a falešným začátečníkům se vstupní úrovní A0+A1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).  Kurz je zaměřen na rozvíjení všech řečových dovedností včetně osvojení si čtyř základních tónů, psaní znaků a  veškeré základní gramatiky potřebné k porozumění a pochopení struktury vět v čínském jazyce. Okruhy slovní zásoby a probíraných témat vycházejí z gramatických jevů, jimž je v kurzu věnována pozornost, a jsou zaměřeny na situace každodenního života. Studenti budou rovněž seznámeni se zkouškou z čínštiny jako cizího jazyka 汉语水平考试 (HSK a HSKK), což je mezinárodně uznávaná certifikovaná zkouška určena pro zahraniční studenty čínštiny.

Cíl kurzu:

Cílem kurzu je připravit studenty na dosažení úrovně A1-A2 dle SERR. Absolvent kurzu umí napsat jednoduchý souvislý text s využitím nejen přítomného času, dokáže se jednoduše vyjádřit, konverzovat a poradit si v běžných situacích na odpovídající úrovni. Rozumí hlavnímu smyslu jednoduchého rozhovoru, osobním dopisům a jiným jednodušším textům.

Vstupní úroveň: A0-A1

Lektor: český lektor

Počet vyučovacích hodin: 33

Termín kurzu: 25. – 29.7.2022

Čas výuky: 9:00-15:30

Učební materiály:

  • Li Xiao Qi: Boya Chinese Elementary 1 (2nd Ed.). Peking University Press. 2013.
  • Costa Vila, E., Sun, Jiameng: Hanyu 1 – chino para hispanohablantes. Herder. 2005.
  • Zhang Shuxian: Listen to me: Elementary Chinese Listening Course. Peking University Press. 2011.
  • Meng Guo: Listen to It Right: Situational Chinese (Elementary). Peking University Press. 2008.
  • Burgos Acosta, J., Aceňa Herrera, O.: Practica con los caracteres del HSK 1. Qualityhanyu. 2014.
  • Rainbow Bridge Graded Chinese Reader. Sinolingua Co., Ltd. Beijing Jinghua Hucais Printing Co., Ltd. 2016.
  • autentické materiály (nahrávky, texty, obrazový materiál) dodávané vyučujícími.

 

 

Gramatika:

Základní pozdravy a rozloučení, osobní zájmena, tvoření otázky pomocí koncové částice „吗ma“ a „呢ne“, tvoření záporu pomocí záporky „不bu“, částici ukončenosti děje „了 le“, názvy států a národností (pomocí slova „人 ren“), slova „oba, všichni“ (都dou) a „taky“ (也ye), přivlastňovací zájmena, počítání 0 – 100 000 000, tvoření časových údajů (měsíce, dny v týdnu, hodiny), tvoření a porozumění cenových údajů.

 

 

Témata:

Běžné životní situace (představení, rodina, škola, zájmy a záliby, práce a volný čas, ceny, návštěva restaurace, atd.).

Cena: 4.390 Kč

Cena pro studenta: 3.890 Kč