GDPR souhlas osobní údaje – děti

Souhlas se zpracováním osobních údajů dětí

 

Já,  zákonný zástupce dítěte, které registruji na MLJŠ

potvrzuji, že dítě, jehož jsem zákonným zástupcem

 

je mladší 16-ti let. Souhlasím jeho/jejím jménem se zpracováním jeho osobních údajů Západočeskou univerzitou v Plzni v rozsahu údajů uváděných v registračním formuláři.

Souhlas je platný pouze v případě, že jeho/její osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu zpracování uvedeného níže a v souladu s příslušnou legislativou.

Souhlas je poskytnut za účelem:

administrace a organizace Mezinárodní letní jazykové školy

Souhlasím se zpracováním osobních údajů dítěte Západočeskou univerzitou v Plzni po dobu:

5ti let

Souhlasím se zpřístupněním osobních údajů dítěte Západočeské univerzitě v Plzni:

Západočeská univerzita v Plzni je oprávněna použít jeho/její osobní údaje pouze v souladu s výše uvedeným účelem, nebo pro legitimní potřebu státních kontrolních orgánů a orgánů činných v trestním řízení.

Západočeská univerzita v Plzni je dále oprávněna poskytnout jeho/její osobní údaje pouze subjektům spolupracujícím se Západočeskou univerzitou v Plzni na dosažení primárního účelu, pro který je udělen tento souhlas. S takovými subjekty se Západočeská univerzita v Plzni zavazuje uzavřít smlouvu obsahující stejné podmínky pro zpracování osobních údajů dítěte.

 

Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Byl/a jsem poučen/a o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Dále jsem byl/a v souladu s příslušnou legislativou poučen/a:

  • o právu dítěte tento souhlas odvolat a to i bez udání důvodu,
  • o právu dítěte přístupu k těmto údajům a právu na jejich opravu,
  • o právu dítěte na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl souhlas odvolán.

Byl/a jsem také poučen o tom, že tato práva mohu uplatnit doručením žádosti na adresu Západočeská univerzita v Plzni, Ústav jazykové přípravy, Univerzitní 22, 30100 Plzeň.

 

Beru na vědomí, že odvolání tohoto souhlasu může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl tento souhlas vydán, pokud tento účel nelze dosáhnout jinak.