GDPR souhlas se zpracováním foto, audio, video

Souhlas se zpracováním osobních údajů formou pořízení fotografické, audio nebo video dokumentace

 

souhlasím s pořízením fotografické, audio nebo video dokumentace a zpracováním osobních údajů zachycující mojí osobu.

fotografie, video záznam – pořízené na MLJŠ

Souhlas je platný pouze v případě, že mé osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu zpracování uvedeného níže a v souladu s příslušnou legislativou.

Souhlas je poskytnut za účelem:

Zveřejnění fotografie a video záznamu na webových stránkách ZČU, na webových stránkách Mezinárodní letní jazykové školy, k prezentaci ZČU a Mezinárodní letní jazykové školy v médiích, na oficiálních stránkách sociálních sítí MLJŠ Facebooku, Instagramu

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů Západočeskou univerzitou v Plzni po dobu:

3 let – Lhůta se počítá od prvního dne zahájení MLJŠ.

Souhlasím se zpřístupněním svých osobních údajů Západočeskou univerzitou v Plzni :

Západočeská univerzita v Plzni je oprávněna použít mé osobní údaje pouze v souladu s výše uvedeným účelem, nebo pro legitimní potřebu státních kontrolních orgánů a orgánů činných v trestním řízení.

Západočeská univerzita v Plzni je dále oprávněna poskytnout mé osobní údaje pouze subjektům spolupracujícím se Západočeskou univerzitou v Plzni na dosažení primárního účelu, pro který je udělen tento souhlas. S takovými subjekty se Západočeská univerzita v Plzni zavazuje uzavřít smlouvu obsahující stejné podmínky pro zpracování mých osobních údajů.

 

Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Byl/a jsem poučen/a o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Dále jsem byl/a v souladu s příslušnou legislativou poučen/a:

  • o svém právu tento souhlas odvolat a to i bez udání důvodu,
  • o svém právu přístupu k těmto údajům a právu na jejich opravu,
  • o svém právu na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl souhlas odvolán.

Byl/a jsem také poučen/a o tom, že tato svá práva mohu uplatnit doručením žádosti na adresu Západočeská univerzita v Plzni, Ústav jazykové přípravy, Univerzitní 22, 30100 Plzeň, nebo email dkoprivo@ujp.zcu.cz.

Beru na vědomí, že odvolání tohoto souhlasu může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl tento souhlas vydán, pokud tento účel nelze dosáhnout jinak.