Název kurzu: Čeština – mírně pokročilí (A2) – celodenní (CZ02)

Zkratka: CZ 02

Název kurzu: Čeština – mírně pokročilí (A2) – celodenní

Obsah kurzu: Účastníci kurzu rozvíjejí komunikační dovednosti v rámci úrovně A2. Naučí se reagovat v dalších komunikačních situacích (české jídlo, rodinné vztahy, cestování atd.) a osvojí si další gramatické jevy (složitější jevy časování a skloňování, prepozice, komparace adjektiv). Důraz je kladen na rozvíjení produktivních dovedností, především mluvení. Výuka je přizpůsobena úrovni a zájmům studentů.

Cíl kurzu: Absolvent kurzu rozumí větám a často užívaným výrazům týkajícím se každodenního života. Dokáže komunikovat v jednoduchých, často se opakujících situacích, které vyžadují jednoduchou, přímou výměnu informací o důvěrně známých, často se opakujících záležitostech.

 

Minimální vstupní úroveň: A1

Poznámka: max. 15 studentů ve třídě

Lektor:

Počet vyučovacích hodin: 99 hodin kontaktní výuky

+ 40 hodin samostudia

+ 25 hodin příprava na testy a prezentace v cizím jazyce

+ 25 hodin konverzace v rámci doprovodného programu MLJŠ

Termín výuky: 10. 7. – 28. 7. 2023

Čas výuky: 8:30 – 15:00

Učební materiály: Holá, L.: Čeština expres 3 (primární);

Holá, L.: Česky krok za krokem 1; Adamovičová, A., Hrdlička, M., Ivanovová, D.: Basic Czech II.; adaptovaná česká próza; vlastní materiál

Gramatika: Vyjádření obliby, reflexivní pasivum, slovesa s dativem, akuzativem a instrumentálem, deklinace zájmen, prepozice, adverbia, komparace adjektiv.

Témata: Země a jazyky, co mám rád, vztahy mezi lidmi, výlety po Česku, jak vypadáme.

 

Cena: 10.990 Kč