Název kurzu: Čeština – vyšší středně pokročilí (B2) – celodenní (CZ04)

Zkratka: CZ 04

Název kurzu: Čeština – vyšší středně pokročilí (B2) – celodenní

Obsah kurzu: Účastníci kurzu rozvíjejí komunikační dovednosti v rámci úrovně B2. Rozšíří si slovní zásobu při komunikaci na zajímavá témata, naučí se vyjadřovat své postoje k dané problematice a prohloubí si znalost vybraných gramatických jevů. Důraz je kladen na rozvíjení produktivních dovedností, především mluvení. Výuka je přizpůsobena úrovni a zájmům studentů.

Cíl kurzu: Absolvent rozumí hlavním myšlenkám složitých textů jak s konkrétními, tak s abstraktními náměty, včetně odborné diskuze o oboru své specializace. Dokáže se dorozumět tak plynule a spontánně, že může uspokojivě vést běžný dialog s rodilými mluvčími bez většího úsilí na obou stranách. Umí sestavit jasný podrobný text o širokém okruhu témat, vysvětlit stanovisko k aktuálním problémům a uvést výhody a nevýhody různých možností.

 

Minimální vstupní úroveň: B1

Poznámka: max. 15 studentů ve třídě

Lektor:

Počet vyučovacích hodin: 99 hodin kontaktní výuky

+ 40 hodin samostudia

+ 25 hodin příprava na testy a prezentace v cizím jazyce

+ 25 hodin konverzace v rámci doprovodného programu MLJŠ

Termín výuky: 12. 7. – 30. 7.2021

Čas výuky: 8:30 – 15:00

Učební materiály: Nekovářová, A.: Čeština pro život 2 (primární);

Boccou Kestřánková, M., Kopicová, K., Šnaidaufová, G.: Čeština pro cizince B2; adaptovaná česká próza; originální texty; vlastní materiály

Gramatika: Modální slovesa, slovesa pohybu, problematika vidu, slovesné prefixy, méně časté typy deklinace substantiv, spojky, spisovná a nespisovná čeština.

Témata: Sociální sítě, ve světě českých médií, finance, kriminalita, příroda kolem nás.

 

Cena: 9490 Kč

Cena pro studenta: 8490 Kč