Název kurzu: Italština – začátečníci (A1) – týdenní intenzivní (IT01)

Zkratka: IT 01

Název kurzu: Italština – začátečníci (A1) – týdenní intenzivní

Obsah kurzu: Kurz je určen úplným začátečníkům. Probírají se pravidla výslovnosti, základní gramatické jevy (jmenný systém, slovesný systém, členy, předložky aj.) a jednoduchá konverzační témata s ohledem na situace reálného života (představení, rodina, jídlo, hobby aj.)

Cíl kurzu: Absolventi kurzu správně vyslovují a čtou italské texty s omezenou slovní zásobou, dorozumí se v základních životních situacích, dokáží se seznámit, vést neodbornou konverzaci na běžná témata, jednoduchým způsobem popisovat a vyjádřit své názory, přání a požadavky.

Minimální vstupní úroveň: Žádná.

Poznámka: Je možné absolvovat také navazující kurzy z nabízených tří týdnů.

Lektor: český učitel, rodilý mluvčí

Počet vyučovacích hodin: 33 hodin

Termín výuky: 10.7. – 14.7.2023

Čas výuky: 8.30 – 15.00

Učební materiály: Výuka podle italských materiálů, které budou studentům zapůjčeny.

Gramatika:

abeceda

výslovnost souhlásek

zdvojené souhlásky

délka samohlásek

přízvuk

rod

množné číslo podstatných jmen

množné číslo přídavných jmen

člen určitý

člen neurčitý

pravidelná slovesa v přítomném čase

nepravidelná slovesa essere, avere, fare

předložky a, in, di, da

výrazy množství

zájmena podmětná

zájmena ukazovací

zájmena tázací

číslovky základní

 

Témata:

pozdravy

představení

popis osob

bydlení

jídlo

hobby

práce

 

Cena: 4.390 Kč

Cena pro studenta: 3.890 Kč