Název kurzu: Němčina – středně pokročilí (B1) – týdenní intenzivní kurz (DE02)

Zkratka: DE 02

Název kurzu: Němčina – středně pokročilí (B1) – týdenní intenzivní kurz

Obsah kurzu: Kurz je zaměřen na upevnění jazykových prostředků (slovní zásobu, výslovnost, gramatické struktury a jazykové funkce), kompetence (mluvení, poslech, čtení a psaní) a posílení komunikačních dovedností. Do kurzu jsou zařazeny rovněž vyučovací hodiny s rodilým mluvčím.

Cíl kurzu: Po absolvování kurzu by měl účastník lépe rozumět frázím a běžné slovní zásobě, v konverzaci pohotověji reagovat, dokázat se bez přípravy zapojit do rozhovoru k tématům, která jsou mu známá, či se o ně blíže zajímá. Měl by umět napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho osobně zajímají. Měl by dokázat popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umět stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány do budoucna.

 

Minimální vstupní úroveň: A2, B1.

Poznámka:

Lektor: kvalifikovaní čeští pedagogičtí pracovníci a rodilí mluvčí

Počet vyučovacích hodin: 33

Termín výuky: 15.7.-19.7.2024

Čas výuky: 8:30 – 15:00

Učební materiály: Účastníci mají po dobu kurzu zapůjčené učební materiály a pracují s nakopírovanými materiály

 Gramatika: préteritum, perfektum plusquamperfektum sloves, particip prézens a perfekt, tvary indikativu a konjunktivu ve všech časech, trpný rod, infinitiv s „zu“, skloňování přídavných jmen, zájmen, číslovek, stupňování adjektiv, adverbií, věty vedlejší, párové spojky, tvoření slov.

Témata: vlastnosti, práce, vzdělání, bydlení, svět techniky a médií, služby, telefonování, sport, zdraví, stravování, kultura, společnost, politika, turismus, životní prostředí, reálie německy mluvících zemí

Cena: 4390 Kč

Cena pro studenta: 3890 Kč