Název kurzu: Týdenní intenzivní metodický kurz angličtiny pro učitele 2.stupně ZŠ a SŠ (EN15)

Zkratka: EN 015

Název kurzu:  Týdenní intenzivní metodický kurz angličtiny pro učitele 2. stupně ZŠ a SŠ

 

Obsah kurzu:

Kurz volně navazujících seminářů si klade za cíl osvěžit a prohloubit metodické kompetence učitelů vyučujících anglický jazyk na 2. st. základní školy a na středních školách. Zařazené aktivity budou obsahovat rozmanité metody, strategie a vyučovací techniky, které lze ve výuce ihned použít. Součástí bude i práce s EJP jako užitečným nástrojem sebehodnocení, osobního rozvoje a hodnocení. Účastníci budou mít v seminářích prostor pro tvořivou práci, která povede ke vzniku pracovních manuálů, jak ve třídě postupovat, a také vlastních pracovních listů.  Výuka účastníků bude probíhat formou výměn, diskuzí, skupinové práce, individuální práce, a bude doplněna aktivními prezentacemi, sebereflexí a reflexí ze strany účastníků i lektora. Účastníci se také seznámí s dostupnými učebními a doplňkovými materiály, webovými portály a volně dostupnými on-line materiály.

 

Cíl kurzu:

Účastník semináře dovede:

 • identifikovat a popsat výukové styly, přístupy a metody,
 • rozpoznat aktivity vedoucí při výuce k rozvoji rozmanitých učebních stylů a navrhne různé strategie učení.
 • prodiskutovat ve skupině možná úskalí diferenciace s ohledem na prostředí školy, kde působí.
 • posoudit z učebních materiálů obtížnost úloh, vyhledat jejich přednosti a slabiny a zhodnotit jejich vhodnost pro rozvoj jazykových znalostí a dovedností žáků.
 • posoudit adekvátnost testových úloh, zhodnotit jejich vhodnost pro rozvoj jazykových znalostí a dovedností žáků, s přihlédnutím ke standardům a SERRJ.
 • vytyčit CLIL cíle u témat dle vlastního zaměření a zaměření školy a vybrat vhodnou formu aplikace.
 • vytvořit konkrétní aktivity zaměřené na rozvoj jazykových znalostí a dovedností, do nichž aplikuje získané poznatky, předvede a prodiskutuje.
 • sdílet vytvořené aktivity s ostatními účastníky v rámci diskuze, popřípadě i v on-line prostředí.
 • vést žáky ke konstruktivní práci s chybou, autoreflexi a autoevaluaci za pomoci EJP

 

Minimální vstupní úroveň: B1

Poznámka:

Lektor:

Počet vyučovacích hodin: 30

Termín výuky: bude upřesněno

Čas výuky:  začátek cca 8:30, bude upřesněno

Učební materiály:

Vzorové aktivity z řad kopírovatelných materiálů

Cambridge Copy Collection: Discussions, Games for Grammar, Imaginative Projects, Singing Grammar, Quizzes, Questionnairres and Puzzles, Exploring British Culture, Teen World;

Helbling/Cambridge Photocopiable Resources: Get on Stage, Grammar Songs and Raps;

Mary Glasgow Timesavers;

CLIL: CLIL Activities (Cambridge), Teaching other Sibject Thropugh English (Oxford), CLIL Physics

Témata:

 • diagnostika žáků a jejich učebních stylů, Bloomova taxonomie, a jejich uplatnění při diferencované práci ve třídě
 • jazykový systém, prezentace, rozsah a procvičování pro žáky staršího školního věku
 • jazykové dovednosti, prezentace, rozsah a procvičovaní pro žáky staršího školního věku
 • práce s chybou
 • testování a hodnocení s přihlédnutím k učebním potřebám žáků
 • metoda CLIL, adaptace principů s přihlédnutím k zaměření účastníků
 • práce s učebnicí / výukovými materiály, a jejich možné adaptace
 • zpracování a předvádění vlastních aktivit,
 • evaluace, sebereflexe, výměna zkušeností a sdílení nových poznatků

Cena: 5.790 Kč