Němčina – mírně pokročilí (A2) – odpolední kurz (DE06)

Zkratka: DE 06

Název kurzu: Němčina – mírně pokročilí (A2) – týdenní odpolední kurz 

Obsah kurzu: 

Kurz je zaměřen na upevnění jazykových prostředků (slovní zásobu, výslovnost, gramatické struktury a jazykové funkce), kompetence (mluvení, poslech, čtení a psaní) a posílení komunikačních dovedností. Do kurzu jsou zařazeny rovněž vyučovací hodiny s rodilým mluvčím.

 

Cíl kurzu: Po absolvování kurzu by měl účastník lépe rozumět frázím a běžné slovní zásobě, v konverzaci pohotověji reagovat, dokázat se bez přípravy zapojit do rozhovoru k tématům, která jsou mu známá, či se o ně blíže zajímá. Měl by umět napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho osobně zajímají. Měl by dokázat popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umět stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány do budoucna.

 

Minimální vstupní úroveň: A1

Poznámka:

Lektor: kvalifikovaní čeští pedagogičtí pracovníci a rodilí mluvčí

Počet vyučovacích hodin: 30

Termín výuky: 8.7.-12.7.2024

Čas výuky: 15:30 – 18:00

 

Učební materiály: Účastníci mají po dobu kurzu zapůjčené učební materiály a pracují s nakopírovanými materiály

 

Gramatika: časování sloves v přítomném čase, préteritu a perfektu, skloňování podstatných jmen, přídavných jmen a zájmen, číslovky, slovesné vazby, slovosled věty hlavní a vedlejší préteritum, perfektum, plusquamperfektum sloves, particip prézens a perfekt, tvary indikativu a konjunktivu ve všech časech, trpný rod, infinitiv s „zu“, skloňování přídavných jmen, zájmen, číslovek, stupňování adjektiv, adverbií, věty vedlejší, párové spojky, tvoření slov.

 

Témata: denní program, povolání, vzdělání, rodina, nakupování, počasí, sport, zdraví, stravování, média, volný čas, bydlení, svět techniky a médií, služby, telefonování, kultura, společnost, turismus, životní prostředí, reálie německy mluvících zemí

Cena: 3.190 Kč