PERŠTINA

Zkratka: AB 01

Název kurzu: Perština – začátečníci (A1) 

Popis kurzu:

Zájemci o tento kurz si aktivně a pasivně osvojí perskou abecedu a písmo a zvládnou perskou výslovnost. Získají základní slovní zásobu nutnou ke konverzaci při setkání, oslovování druhých, v restauraci, na univerzitě a naučí se vyjadřovat základní slovní společenské obraty při komunikaci (ta´árof). Z gramatického hlediska si mimo jiné osvojí ezáfetovou vazbu, přivlastňování, množné číslo a přítomný čas základních jednoduchých i složených sloves. Součástí kurzu jsou praktická jazyková a poslechová cvičení.

Absolventi tohoto kurzu budou schopni sestavit jednodušší krátké věty a zapsat je v perském písmu. Používají základní slovní zásobu (nejdůležitější podstatná a přídavná jména, osobní a ukazovací zájmena, číslovky, slovesa v přítomném čase, společenské obraty, apod.) a čtou studijní texty v perském písmu.

Obsah kurzu:

  1. Seznámení s perštinou, abeceda – perské písmo. Základní fráze – pozdravy, poděkování.
  2. Abeceda – perské písmo, číslovky 0-10, osobní zájmena. Zdvořilostní fráze – konverzace při setkání, představování, omluva.
  3. Sloveso “být”, jmenná věta, národnosti, “odkud jste?”. Základní pravidla slovosledu v perštině.
  4. Sloveso “mít”. V restauraci. Jídlo. Nápoje.
  5. Ezáfetová vazba. Rodina, domov, přátelé. Množné číslo.
  6. Přítomný čas jednoduchých a složených sloves, setkání a studium na univerzitě. Konverzační cvičení s užitím základních slovesných tvarů v přítomném čase.

Minimální vstupní úroveň: 

Poznámka: 

Lektor: kvalifikovaní čeští pedagogičtí pracovníci

Počet vyučovacích hodin: 33

Termín výuky: út 18.7., st 19.7., čt 20.7. + út 25.7., st 26.7., čt 27.7. 2023, prostory Filozofické fakulty ZČU v Plzni, centrum města

Čas výuky: 9:00-15:30

 

Cena: 4390 Kč

Cena pro studenta: 3890 Kč