Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Vyplněním a odesláním této přihlášky účastník dobrovolně uděluje Západočeské univerzitě v Plzni (dále jen „ZČU“), jakožto správci osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, datum a místo narození, adresa, aktuální zaměstnání, telefon, e-mailová adresa, životopis, číslo pasu v informačním systému ZČU za účelem evidence účastníků Mezinárodní letní jazykové školy (dále jen „MLJŠ“), jakožto pro potřebné předání údajů (jméno, adresa a číslo pasu) Cizinecké policii v případě ubytování cizinců. Souhlas se zpracováním osobních údajů je poskytován na dobu 10 let, v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. Ve znění pozdějších předpisů.

ZČU tímto informuje účastníka, že poskytnuté osobní údaje budou zpracovány pouze za účelem evidence účastníků MLJŠ, organizace, administrativy a statistických účelů týkající se konání MLJŠ. K osobním údajům bude mít přístup pouze stanovený okruh zaměstnanců ZČU. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Vyplněním a odesláním této přihlášky účastník dobrovolně uděluje ZČU souhlas se zasíláním obchodních sdělení týkající se kurzů MLJŠ. Účastník také souhlasí s tím, aby Západočeská univerzita v Plzni (dále jen ZČU), jakožto organizátor 29. ročníku MLJŠ, vytvořila v rámci konání 29. ročníku MLJŠ fotografie mé osoby (dále jen fotografie). Dále souhlasím s použitím pořízených fotografií, ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné), pro vlastní potřebu ZČU a pro účely její prezentace a prezentace její práce. Za uvedeným účelem je ZČU oprávněna poskytnout fotografie třetím osobám k užití (např. tisk).

Poučení účastníka:

Účastník je oprávněn požádat ZČU o informaci o zpracování osobních údajů, kterou je ZČU povinna účastníku bez zbytečného odkladu předat. Tuto povinnost může za ZČU splnit zpracovatel.

Obsahem informace je vždy sdělení o:

  1. a) účelu zpracování osobních údajů,
  2. b) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
  3. c) o povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě toho zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů,
  4. d) o příjemci, případně kategoriích příjemců.

ZČU je oprávněna za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Účastník je oprávněn, pokud zjistí nebo se domnívá, že ZČU nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování:

  1. a) požádat ZČU nebo zpracovatele o vysvětlení,
  2. b) požadovat, aby ZČU nebo zpracovatel odstranila takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.