Název: Francouzština – mírně – středně pokročilí (A2-B1) – odpolední dvoutýdenní kurz (FR04)

Zkratka: FR 04

Název: Francouzština – mírně – středně pokročilí (A2-B1) – odpolední dvoutýdenní kurz

Obsah:

Kurz je určen mírně až středně pokročilým studentům se vstupní úrovní A2-B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). Z gramatických jevů je věnována pozornost zejména srovnání významu a použití minulých a budoucích časů, použití konjunktivu, vyjádření podmínky, nepřímé řeči a s ní související časové souslednosti. Okruhy slovní zásoby a témat přirozeně vycházejí z probíraných gramatických jevů a jsou zaměřeny na situace běžného života a na zprávy o aktuálním dění v ČR a ve frankofonních zemích.

Cíl kurzu:

Cílem kurzu je připravit studenty na dosažení úrovně B1+ dle SERR. V kurzu budou s ohledem na vstupní jazykovou úroveň studentů zopakovány a následně cíleně prohlubovány znalosti týkající se vybraných gramatických jevů nezbytných pro komunikaci na odpovídající úrovni. Absolvent kurzu lépe rozumí zprávám v mediích, lépe se orientuje v aktuálním dění ve vybraných frankofonních zemích a oblastech, dokáže konverzovat na odpovídající úrovni i o složitějších tématech, dokáže detailněji popsat své zážitky z minulosti včetně správného zasazení do časového kontextu i vyjádřit své plány do budoucna včetně určení míry pravděpodobnosti jejich uskutečnění.

Minimální vstupní úroveň: A2-B1

Lektor: český lektor/rodilý mluvčí

Počet vyučovacích hodin: 30

Termín kurzu: 15.-26. 7. 2024

Čas výuky: 16:00-18:25 (16:00-17:30 + 17:40-18:25)

Učební materiály:

  • Grégoire, M., Thievenaz, O. : Grammaire progressive du français – niveau intermédiaire. CLE International. 2013.
  • Boulares, M., Frerot, J.-L. : Grammaire progressive du français – niveau avancé. CLE International. 2012.
  • Miquel, C. : Vocabulaire progressif du français – niveau avancé. CLE International. 2012.
  • autentické materiály (nahrávky, texty, obrazový materiál) dodávané vyučujícími.

Gramatika:

Gramatika bude pokrývat např. srovnání významu a použití základních minulých a budoucích časů (passé composé, imparfait, plus-que-parfait, futur proche, futur simple), konjunktiv (subjonctif), minulý podmiňovací způsob, vyjádření podmínky, nepřímou řeč a časovou souslednost.

Témata:

Běžné životní situace, mezilidské vztahy, vybraná aktuální témata ze života v ČR a ve Francii a v dalších frankofonních zemích.

Cena: 3990 Kč