Název: Francouzština – středně pokročilí (B1) – týdenní intenzivní kurz (FR03)

Zkratka: FR 03

Název: Francouzština – středně pokročilí (B1) – týdenní intenzivní kurz

Obsah:

Kurz je určen středně pokročilým studentům se vstupní úrovní B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). Z gramatických jevů je věnována pozornost zejména konjunktivu, vyjádření podmínky, nepřímé řeči a s ní související časové souslednosti. Okruhy slovní zásoby a témat přirozeně vycházejí z probíraných gramatických jevů a jsou zaměřeny na situace běžného života a na zprávy o aktuálním dění v ČR a ve frankofonních zemích.

Cíl kurzu:

Cílem kurzu je připravit studenty na dosažení úrovně B2- dle SERR. Absolvent kurzu lépe rozumí zprávám v mediích, lépe se orientuje v aktuálním dění ve vybraných frankofonních zemích a oblastech, dokáže konverzovat na odpovídající úrovni i o složitějších tématech, během konverzace reaguje pohotověji a s menší chybovostí, dokáže detailněji popsat své zážitky z minulosti včetně správného zasazení do časového kontextu i vyjádřit své plány do budoucna včetně určení míry pravděpodobnosti jejich uskutečnění.

Minimální vstupní úroveň: B1

Lektor: český lektor/rodilý mluvčí

Počet vyučovacích hodin: 33

Termín kurzu: 24.-28. 7. 2023

Čas výuky: 8:30-15:00

Učební materiály:

  • Miquel, C. : Vocabulaire progressif du français – niveau avancé. CLE International. 2012.
  • Boulares, M., Frerot, J.-L. : Grammaire progressive du français – niveau avancé. CLE International. 2012.
  • autentické materiály (nahrávky, texty, obrazový materiál) dodávané vyučujícími.

Gramatika:

Gramatika bude pokrývat např. konjunktiv (subjonctif), minulý podmiňovací způsob, vyjádření podmínky, nepřímou řeč a časovou souslednost.

Témata:

Běžné životní situace, mezilidské vztahy, vybraná aktuální témata ze života v ČR a ve Francii a v dalších frankofonních zemích.

Cena: 4.390 Kč

Cena pro studenta: 3.890 Kč