Název: Francouzština – začátečníci (A1) – týdenní intenzivní kurz (FR01)

Zkratka: FR 01

Název: Francouzština – začátečníci (A1) – týdenní intenzivní kurz

Obsah:

Kurz je určen začátečníkům a falešným začátečníkům se vstupní úrovní A1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).  Kurz je zaměřen na rozvíjení všech řečových dovedností. Je v něm zopakováno veškeré základní gramatické učivo, které je následně prohloubeno a rozšířeno na odpovídající úrovni. Okruhy slovní zásoby a probíraných témat vycházejí z gramatických jevů, jimž je v kurzu věnována pozornost, a jsou zaměřeny na situace každodenního života.

Cíl kurzu:

Cílem kurzu je připravit studenty na dosažení úrovně A2 dle SERR. Absolvent kurzu umí napsat jednoduchý souvislý text s využitím nejen přítomného času, ale i časů budoucích a minulých, dokáže se jednoduše vyjádřit, konverzovat a poradit si v běžných situacích na odpovídající úrovni. Rozumí hlavnímu smyslu jednoduchého rozhovoru, osobním dopisům a jiným jednodušším textům.

Minimální vstupní úroveň: A1

Lektor: český lektor/rodilý mluvčí

Počet vyučovacích hodin: 33

Termín kurzu: 15.-19.7.2024

Čas výuky: 8:30-15:00

Učební materiály:

  • Grégoire, M. , Kostucki, A. : Grammaire progressive du français – niveau débutant. CLE International. 2015.
  • Lombardini, A., Marty, R. : Vocabulaire progressif du français – niveau débutant. CLE International. 2015.
  • autentické materiály (nahrávky, texty, obrazový materiál) dodávané vyučujícími.

Gramatika:

Gramatika pokrývá opakování časování sloves v přítomném čase, tvoření a základní použití základních minulých a budoucích časů (passé composé, imparfait, futur proche, futur simple), přítomný kondicionál, určovatele – členy, přivlastňovací a ukazovací zájmena.

Témata:

Běžné životní situace (rodina, škola, zájmy a záliby, práce a volný čas), reálie frankofonních zemí.

Cena: 4390 Kč

Cena pro studenta: 3890 Kč