Název kurzu: Angličtina – mírně pokročilí (A2) – třítýdenní celodenní kurz (EN01)

Zkratka: EN 01

Název kurzu:  Angličtina – mírně pokročilí (A2) – třítýdenní celodenní kurz

Obsah kurzu: Na úrovni odpovídající A2 si budou účastníci upevňovat jazykové prostředky (slovní zásobu, výslovnost, gramatické struktury a jazykové funkce), kompetence (mluvení, poslech, čtení a psaní) a v rámci dané úrovně budou posilovat i komunikační dovednosti.

Výuka je každý den rozdělená do tří 90min bloků a jednoho 45min bloku. První blok se zaměřuje na gramatiku, druhý blok na slovní zásobu a třetí blok na praktický jazyk a konverzaci. Během 45min bloku probíhá výuka s rodilými mluvčími z programu TEFL, kteří tento kurz na MLJS v této době absolvují. Studenti jsou rozděleni do tříd po absolvování rozřazovacích testů

Cíl kurzu: Jazykový kurz bude upevňovat a rozvíjet jazykové prostředky a kompetence účastníků na úrovni A2. Účastníci si osvojí slovní zásobu v rámci témat týkajících se každodenního života, gramatické prostředky na dané úrovni. Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se jich bezprostředně týkají (např.informace o rodině, a zaměstnání/studiu, koníčcích). Budou uumět komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Budou umět jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jejich nejnaléhavějších potřeb. Naučí se používát základní fráze při cestování, umí jedoduchým způsobem vyjádřit postoje, názory. Kurz je intenzivní, ale krátkodobý, slouží k upevnění úrovně A2.

 

Minimální vstupní úroveň: A2

Poznámka:

Lektor: kvalifikovaní čeští pedagogičtí pracovníci a kvalifikovaní rodilí mluvčí

Počet vyučovacích hodin: 99

Termín výuky: 11.7.-29.7. 2022

Čas výuky: 9:00-15:30

Učební materiály:

Gramatika: odpovídající úrovni A2

Témata: odpovídající úrovni A2

Cena: 9.490 Kč

Cena pro studenta: 8.490 Kč