Název kurzu: Němčina – mírně pokročilí (A2) – třítýdenní intenzivní kurz (DE04)

Zkratka: DE 04

Název kurzu: Němčina – mírně pokročilí (A2) třítýdenní intenzivní kurz

Obsah kurzu: Kurz je zaměřen na všechny řečové dovednosti, na upevnění jazykových prostředků (slovní zásoba, výslovnost, gramatické struktury a jazykové funkce), kompetence (mluvení, poslech, čtení a psaní) a na posílení komunikačních dovedností. Do kurzu jsou zařazeny rovněž vyučovací hodiny s rodilým mluvčím.

Cíl kurzu: Po absolvování kurzu by měl účastník umět komunikovat v jednoduchých běžných situacích vyžadujících jednoduchou přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech, zvládnout velmi krátkou společenskou konverzaci. Měl by rozumět větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají (např. základní informace o sobě a rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání).  Měl by zvládnout číst krátké jednoduché texty, vyhledávat konkrétní předvídatelné informace v jednoduchých každodenních materiálech, např. v jídelních lístcích, prospektech, inzerátech či jízdních řádech. Měl by umět napsat krátké jednoduché poznámky a zprávy týkající se jeho základních potřeb, napsat jednoduchý osobní dopis, např. poděkování nebo vyplnit osobní údaje ve formuláři apod.                                                  

Minimální vstupní úroveň: A1

Poznámka:

Lektor: kvalifikovaní čeští pedagogičtí pracovníci a rodilí mluvčí

Počet vyučovacích hodin: 99

Termín výuky: 11.7.-29.7.2022

Čas výuky: 8:30 – 15:00

Učební materiály: Účastníci mají po dobu kurzu zapůjčené učební materiály a pracují s nakopírovanými materiály.

Gramatika: časování sloves v přítomném čase, préteritu a perfektu, skloňování podstatných jmen, přídavných jmen a zájmen, číslovky, slovesné vazby, slovosled věty hlavní a vedlejší

Témata: denní program, povolání, rodina, bydlení, nakupování, počasí sport, zdraví, jídlo, média, pošta, cestování, kultura, volný čas

 

Cena: 9.490 Kč

Cena pro studenta: 8.490 Kč