Název kurzu: Němčina ve zdravotnictví (B1-B2) – odpolední kurz (DE06)

Zkratka: DE 06

Název kurzu: Němčina ve zdravotnictví (B1-B2) odpolední kurz

Obsah kurzu: Kurz je specializovaný na německý jazyk ve zdravotnictví a je nabízen a vyučován v úrovni středně pokročilí až pokročilí pouze po dobu dvou týdnů. Výuka je cíleně věnována přípravě na komunikaci při práci ve zdravotnictví. Obsahově se zaměřuje na činnosti ve zdravotnických zařízeních (nemocnice, poliklinika, domov pro seniory), zvláštní pozornost je věnována běžné komunikaci s pacientem. Do kurzu jsou zařazeny rovněž vyučovací hodiny s rodilým mluvčím.

 Cíl kurzu: Po absolvoání kurzu by měl účastník porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Měl by umět účastnit se rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími. Měl by být schopen vyjádřit se plynule i ke složitějším otázkám, diskutovat a obhajovat své názory, lépe rozumět mluvenému i psanému textu.

 

Minimální vstupní úroveň: B1

Poznámka:

Lektor: kvalifikovaní čeští pedagogičtí pracovníci a rodilí mluvčí

Počet vyučovacích hodin: 30

Termín výuky: 11.7. – 22.7.2022

Čas výuky: 15:30 – 18:00

Učební materiály: Účastníci mají po dobu kurzu zapůjčené učební materiály a pracují s nakopírovanými materiály                                    

Gramatika: préteritum, perfektum plusquamperfektum sloves, particip prézens a perfekt, tvary indikativu a konjunktivu ve všech časech, trpný rod, infinitiv s „zu“, skloňování přídavných jmen, zájmen, číslovek, stupňování adjektiv, adverbií, věty vedlejší, párové spojky,

Témata: lidské tělo, konverzace s pacientem, organizace zdravotnického systému, lékařské obory. Součástí kurzu je zprostředkování interkulturních informací a reálií ve vztahu k oblasti zdravotnictví v německy mluvících zemích.

 

Cena: 3.190 Kč