Němčina – mírně pokročilí (A2) – týdenní odpolední kurz (DE06)

Zkratka: DE 06

Název kurzu: Němčina – mírně pokročilí (A2) – týdenní odpolední kurz 

Obsah kurzu: 

Kurz je zaměřen na upevnění jazykových prostředků (slovní zásobu, výslovnost, gramatické struktury a jazykové funkce), kompetence (mluvení, poslech, čtení a psaní) a posílení komunikačních dovedností. Do kurzu jsou zařazeny rovněž vyučovací hodiny s rodilým mluvčím.

Cíl kurzu: Po absolvování kurzu by měl účastník rozumět větám a často užívaným výrazům týkajícím se každodenního života (například základní osobní údaje a informace o rodině, nakupování, místo, kde žije, zaměstnání). Měl by dokázat komunikovat v jednoduchých, často se opakujících situacích, které vyžadují jednoduchou, přímou výměnu informací o důvěrně známých, často se opakujících záležitostech. Jednoduchým způsobem by mě umět popsat své vzdělání, své nejbližší okolí a věci týkající se bezprostředních potřeb.

Minimální vstupní úroveň: A1

Poznámka:

Lektor: kvalifikovaní čeští pedagogičtí pracovníci a rodilí mluvčí

Počet vyučovacích hodin: 20

Termín výuky: 8.7.-12.7.2024

Čas výuky: 15:00 – 18:15

Učební materiály: Účastníci pracují s nakopírovanými materiály  

Gramatika: časování sloves v přítomném čase, préteritu a perfektu, skloňování podstatných jmen, přídavných jmen a zájmen, číslovky, slovesné vazby, slovosled věty hlavní a vedlejší.

Témata: denní program, povolání, rodina, bydlení, nakupování, počasí sport, zdraví, jídlo, média, pošta, cestování, kultura, volný čas, reálie německy mluvících zemí

Cena: 2690 Kč