Název: Francouzština – děti 10-14 let – týdenní kurz (FR05)

Zkratka: FR 05

Název: Francouzština – děti 10-14 let – týdenní kurz

Obsah:

Kurz je určen dětem od 10 do 14 let s nulovou nebo mírnou znalostí francouzského jazyka, ale vítány jsou i frankofonní děti, které si chtějí užít týden plný her, zábavy a aktivit ve francouzštině. Kurz klade důraz na rozvíjení řečových kompetencí dětí co nejpřirozenější formou – pomocí řízených kreativních činností a her. Nejvíce je rozvíjena dovednost poslechu s porozuměním a vlastní mluvené produkce. Okruhy slovní zásoby a témat vycházejí ze zájmů dětí a z nároků komunikace na základní úrovni.

Cíl kurzu:

Cílem kurzu je vzbudit u dětí zájem o francouzštinu a o cizí jazyky obecně, naučit je základním komunikačním dovednostem a zároveň podpořit jejich všeobecný rozvoj  během různých aktivit a her ve frankofonním prostředí. Kurz připravuje žáky na dosažení úrovně A1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).

Minimální vstupní úroveň: kurz nepředpokládá žádné vstupní znalosti francouzštiny

Lektor: český lektor/rodilý mluvčí

Počet vyučovacích hodin: 33

Termín kurzu: 22.7. – 26.7.2024

Čas výuky: 9:00-15:30

Učební materiály:

  • autentické materiály (nahrávky, texty, obrazový materiál) a další didaktické materiály a pomůcky dodávané vyučujícími.

Gramatika:

Gramatické jevy jsou osvojovány přirozenou cestou během rozmanitých řízených her a činností jako součást gramaticko-lexikálních struktur a odpovídají úrovni A1 dle SERR.

Témata:

Okruhy slovní zásoby a témat vycházejí ze zájmů účastníků, z jejich potřeb při komunikaci ve francouzštině během kurzu a z nároků komunikace v běžném životě ve frankofonním prostředí (pozdravy a další zdvořilostní fráze, já a moje rodina, moje záliby, domov, jídlo, počítání, pokyny a instrukce…apod.).

Cena: 3890 Kč